Okur Kitaplığı Kitap Listesi

Osman Nur - Cehennemden Kurtulmanın Yolu / İslam Dini
08 Kasım Çarşamba 2017, 280 sayfa

Osman Nur bu kitapta İslam Dini dışındaki farklı inanç sistemlerini Kur’an ayetleri ışığında bir analize tabi tutuyor. Bu analiz ve yorum denemesinde hareket noktası daima Ehl-i Sünnet akaididir. İslam dairesi dışındaki inhiraf etmiş/bozulmuş inanç sistemleri, Kur’an ayetleri rehberliğinde ak ile kara, doğru ve yanlış gibi vazıh çizgilerle ayırt edilerek bir sarahate/açıklığa kavuşuyor. Böylece doğru bildiğimiz yanlışlar veya yanlış bilgilendiğimiz doğrular da zihin ve inanç düzleminde belli-belirgin bir aydınlığa kavuşuyor.
Cehennemden Kurtulmanın Yolu, cehenneme giden dikenli-karanlık yolu kısaltıyor. Cennete giden yolun önündeki engelleri de ayetlerin/vahyin aydınlığıyla kaldırıp berrak bir inanç zeminine taşıyor.
Hayatında İslami bilgilenme sürecine işlerlik kazandırmak isteyen okurlar, bu kitabı okuyup özümseyerek Kurtuluşun ve Hidayetin aydınlık iklimine daha bir yakınlaşacaklar ve aklî melekelerini kullanarak “Cehennemden Kurtulmanın Yolu” kalbi/zihinsel imkânına inanç/akide boyutunda ulaşacaklardır.
Cehennemden Kurtulmanın Yolu, doğru-yanlış biçiminde tefrik eden ayırt edici muhtevasıyla dikkat çekiyor. Hakikati/doğru yolu gösterip Cehenneme giden yolun süslü taşlarla örülü güzergâhında, izah edip açıklayarak ikaz/uyarı yüklü cümleler eşliğinde okurun istifadesine sunuyor.75,00 TL (KDV muafiyetli)
Osman Nur - Cennete Girmenin Yolu / İslam Dini
08 Kasım Çarşamba 2017, 280 sayfa

Mutsuzluktan sıkıldınız mı?
Kendinize bu dünya yolculuğunda bir hedef belirlemediniz mi hâlâ?
Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi, bu dünya gerçeğinin aslının ne olduğunu, mutlu olmanın yoluna hangi gerçeklerden geçerek varılacağını bilmiyor musunuz?
Cennete gitmek bu zamanda zor mu zor, oysa Cehenneme gitmek kolaydır, diye düşünüyorsanız bu kitap algınızı ters yüz edecek!
Bu dünya güzergâhında kendinizi tanımanıza vesile olan imanî gerçeklerin hepsi bu kitapta…
Cennete erişmek sanıldığının tersine zor değildir, diye düşünüyorsanız yaratılış hikmetinizin hakikatine varma noktasında edineceğiniz imanî ve itikadî bilgilere bu eser aracılığıyla pekâlâ ulaşabilirsiniz.
Bunun için de akılla düşünüp doğrunun bilgisine erişme noktasında özümsemeniz gereken gerçekler var.
İşte Cennete Girmenin Kolay Yolu, size mutluluk yolunda bu hakikatlerden haber veriyor.
Dikenlere bata çıka yana yakıla yürüdüğünüz yol, bu eserle sağlam bir zemine kavuşacak…
Doğru bilgilerle tesis edilmeyen bir hayat doğru yaşanmaz.

“İman edip, salih amel işleyenleri, içlerinden ırmaklar akan devamlı kalacakları cennetlere koyacağız. Allah’ın vaadi kesin ve gerçektir. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?” Nisa Suresi 122. Ayet


80,00 TL (KDV muafiyetli)
Osman Nur - Gerçek İslam Ehl-i Sünnet Akaidi / İslam Dini
13 Şubat Salı 2018, 352 sayfa

İslam Dini, İslam’da İman, İslam Akaidi ve İman çeşitleri, imanın sahihliği ve şubeleri, Kâmil İman, Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid’in anlam ve önemi, İslam Dininde şirk koşanlar, imandan çıkma, İslam’da akidenin önemi, Ehl-i Sünnet Mezhebi ve Hak mezhepler, mezhep kavramı ve ortaya çıkışı, mezheplerin Kur’ân ve Hadislerdeki yeri, Maturidi ve Eş’ari mezheplerinin görüşleri, batıl mezhepler ve İslam ümmetinin fırkalara ayrılma nedenleri gibi konuları da kapsayan geniş oylumlu bu emek mahsulü eserini İslam’a ve genel olarak imanî meselelere dair fikir ayrılığı yaşadığımız bu modern zamanlarda Ehl-i Sünnet Akidesinin penceresinden bakan hakikat açısıyla okurun bilgi haznesine ve zihin dağarcığına sunuyor.


94,00 TL (KDV muafiyetli)
Osman Nur - Gerçek İslam İnanç Rehberi /
27 Şubat Perşembe 2020, 512 sayfa

Böyle insanlar kendilerinin yolunu doğru ve güzel bulmaktadırlar. Bunlar Müslümanın inancını iptal edeceği için çok tehlikelidir. Ülkemizde yaygın şekilde doğru kabul edilen bazı ideolojik yaklaşımlar, peygamberimizi dinden soyutlamak, Fetöcülük vb. görüşler hep gerçek İslam akaidi ile birçok yönden çelişmektedir.
Bu kitap, gerçek İslam inancını, bütün yönleriyle ayet ve hadislerin ışığında tespit etmektedir. İslam düşmanları Müslümanların kafasını karıştırmak veya inançlarını sarsmak için çeşitli konuları dile getirerek meseleleri ters yüz edip sunmaktadırlar. Bilgisi az olan ya da hiç olmayan insanların da inançları sarsılmaktadır. Bunlar hadisler, kadın hakları, şeriat yasaları, mezhepler, şefaat, Yahudi ve Hristiyanların durumu, kader, siyaset, cihat vb. konulardır.
Gerçek İslam inancına sahip olanlar mutlaka cennete girecektir. Peygamberimiz, “Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72’si cehennemde biri kurtulacak.” demiştir. O kurtulacak olanı da “ehlisünnet vel cemaat” olarak açıklamıştır. Tirmizi. İbni Mâce”. Onun için ehlisünnet mezhebini iyi öğrenip itikadımızı düzeltmemiz gerekmektedir. Yanlış inançta olanlar da bu kitabı okuyarak gerçek İslam inancına kavuşabilirler.
Gerçek İslam inancını bizler ehlisünnet âlimlerinin öncülüğünde kabul ettik. Ehlisünnet görüşünün dışındaki görüşlerin hepsi yanlıştır. Ehlisünnet âlimleri bir fetva veya bir inanç kaidesine karar verirken şu bilgilerle donanmış durumdadırlar:
Ehlisünnet âlimleri, hangi ayetin önce hangisinin sonra geldiğini, ayetlerin nüzul sebebini, hangi hadisin önce hangisinin sonra, hangi olay üzere söylendiğini de çok iyi bilirlerdi. Ayet ve hadislerin neshedilip edilmediğini, neshedilen ayet ve hadisleri, onların yerine geçen ayet ve hadisleri iyi bilirlerdi. Ayrıca ayet ve hadislerin hangilerinin emir, hangilerinin ruhsat veya hangilerinin tavsiye niteliğinde olduğunu da bilir ve ona göre fetvalarını verirlerdi. Yine ayetleri peygamberimizin nasıl anlayıp izah ettiğini, sahabenin ayetleri ve hadisleri nasıl anlayıp izah ettiklerini, icma edilen konuları, cumhuru ulemanın görüşlerini ve kıyası da çok iyi biliyorlardı. Ehlisünnete karşı fikir beyan edenlerin bu tertipten haberleri bile yoktur, en azından bunlara dikkat etmemektedirler. Onun için ehlisünnetin yolunu takip edenlerin kurtulmaları çok büyük ihtimaldir.


155,00 TL (KDV muafiyetli)
Mehmed Selman - Kur’an’da Emir ve Yasaklar /
01 Şubat Pazartesi 2021, 228 sayfa

Bu emirler ve yasakları Türkçe bilen 300 milyon nüfus okusun, öğrensin, amel etsin. Hedef kitlemiz, ‘Ben Müslümanım’ diyen ve Türkçe bilenlerdir. Temennimiz, milyonların istifâde etmesidir.
Bir mum yakabilmek ve duâ alabilmek umuduyla…


32,50 TL (KDV muafiyetli)
Mehmed Selman - Hadislerde Geçen Emirler ve Yasaklar / İslam Dini
13 Mayıs Cuma 2022, 224 sayfa

Konunun genişliğine rağmen kitabımızın hacmi de göz önünde tutularak Kütüb-i Sitte’deki sahih ve hasen sahih hadîsler esas alınmıştır.
Bu kitabımız, Rasûlullah (s.a.s)’in emir ve yasak içeren bütün hadîs-i şeriflerini kapsamamaktadır. Aynı konuda birbirine yakın ifâdeler içeren hadîsler de vardır, Ancak biz bunlardan gerekli gördüğümüz bir ya da birkaçını kitabımıza almayı tercih ettik.


67,00 TL (KDV muafiyetli)